ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при виконавчому комітеті Нововолинської міської ради

Створено: Вівторок, 21 лютого 2017, 11:19
Перегляди: 206

                             

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Нововолинської міської ради

16 .02.2017 №50

 

1.Загальні положення

        1.1.Громадська рада  при виконавчому комітеті  Нововолинської міської ради (далі — громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами місцевого значення в межах Конституції України та законів України, при прийнятті рішень, що належать до компетенції Нововолинської міської ради та її виконавчого комітету, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування,  налагодження ефективної   взаємодії   зазначених  органів з   громадськістю, врахування  громадської  думки  під  час  формування та реалізації місцевої політики.

          1.2.У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

1.3.  Положення розроблене  громадською радою та  затверджується органом місцевого самоврядування, при якому її утворено (далі  —   орган). 

    1.4. Положення  про  громадську  раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті   Нововолинської  міської ради   протягом   трьох  робочих  днів  з  моменту  затвердження.

           1.5.Розроблення та затвердження змін до цього Положення здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження цього Положення.

       2.    Завдання, права та повноваження Громадської ради

          2.1.Основними завданнями громадської ради є:

          2.1.1. Сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на участь  в  управлінні справами органу місцевого самоврядування.

          2.1.2. Здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю  органу.

          2.1.3.Сприяння врахуванню органом місцевого самоврядування громадської  думки  під  час формування  та  реалізації місцевої політики.

          2.2.Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

          2.2.1. Готує  та  подає  органу пропозиції до орієнтовного плану проведення  консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.

        2.2.2. Готує та подає  органу  обов'язкові для розгляду пропозиції з питань щодо  яких  орган  проводить консультації з громадськістю.

  2.2.3. Готує та подає  органу пропозиції щодо підготовки  проектів  нормативно-правових  актів  з  питань формування  та  реалізації місцевої політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу.

   2.2.4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу   діяльності  органу  та  громадську  антикорупційну експертизу нормативно-правових  актів та  проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган.

  2.2.5. Здійснює   громадський  контроль  за  врахуванням  органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка   знаходиться  у  його  володінні,  а  також  дотриманням  ним нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

   2.2.6. Інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

    2.2.7. Збирає,   узагальнює  та  подає  органу  інформацію  про пропозиції  інститутів громадянського суспільства та звернення громадян щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

  2.2.8. Організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці.

  2.2.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 2.3. Громадська рада має право:

       2.3.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).

        2.3.2. Залучати до роботи  ради  працівників  виконавчого комітету та органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств,  установ  та  організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою).

            2.3.3. Організовувати   і   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та інші заходи.

       2.3.4. Отримувати  в установленому порядку від органів виконавчого комітету,  органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради.

       2.3.5 Отримувати  від органу місцевого самоврядування, виконавчого комітету  проекти нормативно-правових актів з питань,  що  потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

      2.3.6. Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

 3.     Порядок формування громадської ради

        

    3. 1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

   Інститут   громадянського  суспільства  незалежно  від  своєї організаційної   структури   та   наявності   місцевих   осередків (відокремлених   підрозділів,   філій,   представництв,   місцевих організацій  тощо)  для  участі в установчих зборах делегує одного представника,  який  одночасно  є  кандидатом на обрання до складу громадської ради.

    3.2. Склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського  суспільства. 

    Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими зборами  та  не  може  становити  більш як 35 осіб.

        Строк повноважень складу громадської ради – до завершення каденції виборних органів місцевого самоврядування.

   До складу  громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного  інституту  громадянського суспільства.

  Членство в громадській раді є індивідуальним.

         3.3.  Для  формування  складу громадської ради  орган не пізніше, ніж   за   60  календарних  днів  до  визначеної  дати  проведення установчих  зборів  утворює  ініціативну  групу з їх підготовки за участю  інститутів  громадянського суспільства (далі — ініціативна група).

        Якщо   при   органі   вже   утворена  громадська  рада  і  її повноваження  не  були  припинені достроково, то ініціативна група утворюється  органом  не  пізніше,  ніж  за  60 календарних днів до закінчення її повноважень. У  такому  разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

       До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської   ради   (якщо   її  повноваження  не  були  припинені достроково),  представники  інститутів громадянського суспільства, які  не  представлені  у  складі  громадської  ради,  представники   органу, при якому утворюється громадська рада.

       Персональний  склад  ініціативної  групи  орган оприлюднює на своєму  офіційному  веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

       Не   пізніше   ніж  за  45  календарних  днів  до  проведення установчих  зборів  орган  в  обов’язковому  порядку оприлюднює на своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою та погоджене з ним повідомлення про  дату,  час,  місце,  порядок  проведення  установчих  зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад  ініціативної  групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

      Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

    

      До заяви додаються:

-       рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

-       біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

-       копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

-       інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

-       інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

-       відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

      Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

    У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам,  ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

       За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства  на відповідність встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

      Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

-       невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

-       не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

-       невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 3.1. цього Положення;

-       недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

-       відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

-       перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

      Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом місцевого самоврядування, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

    Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

      Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до органу.

         Орган оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

       3.4.Орган на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

4.Порядок  припинення членства у громадській раді

      4.1.Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

     4.1.1.Систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд).

     4.1.2.Надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді. У разі якщо  інститут громадянського суспільства  не делегує в склад громадської ради замість вибулого члена іншого свого представника в місячний термін з моменту надходження повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді, членом громадської ради стає наступний за черговістю кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Делегування нового представника в склад громадської ради замість вибулого можливе за винятком підпункту 4.1.1. даного пункту.

        4.1.3.Скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради.

       4.1.4.Неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним.

       4.1.5.Подання членом громадської ради відповідної заяви.

      4.1.6.Обрання члена громадської ради народним депутатом України,   місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі місцевого самоврядування.

      4.1.7.Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради.

       4.1.8.Смерті члена громадської ради.

5.Зміна складу, дострокове припинення діяльності громадської ради

       5.1. У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її  заміна проводиться в порядку передбаченому підпунктом 4.1.2. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.

5.2. Зміни  у  складі  громадської  ради  затверджуються  рішенням органу  на  підставі  протоколу  засідання громадської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

5.3. Якщо  не  менш  як  за  один  рік  до  закінчення повноважень громадської  ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та  чисельність  членів  громадської ради становить менше половини від  її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган вживає  заходів  для  доукомплектування  складу громадської ради в порядку,  встановленому Типовим  положенням  для  формування складу  громадської  ради.

      5.4.Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється

у разі:

    5.4.1.Коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів..

      5.4.2. Невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи.

         5.4.3. Прийняття відповідного рішення на її засіданні.

          5.4.4. Реорганізації або ліквідації органу.

     5.4.5. Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним актом органу.

        5.4.6. У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених підпунктами 5.4.1 – 5.4.3 цього Положення, орган утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

6. Організація роботи громадської ради

       6.1.Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

    6.2.Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

      6.3.Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу місцевого самоврядування.

   6.4.Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

      6.5.Питання про дострокове переобрання голови громадської ради може бути винесене на розгляд громадської ради за ініціативою третини її дійсних членів. У цьому разі голова громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало більше половини дійсних членів громадської ради. До свого переобрання голова громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

     6.6.У випадку неможливості виконання обов'язків головою громадської ради (хвороба, відрядження, відсутність з інших причин) ці обов'язки виконує один із визначених на засіданні ради заступник голови громадської ради.

    6.7.У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

    6.8.Голова громадської ради:

-       організовує діяльність громадської ради;

-      організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

-       підписує документи від імені громадської ради;

-    представляє громадську  раду  у  відносинах   з об'єднаннями громадян,  виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

-       може брати участь у засіданнях колегії органу.

6. 9. За заявою голови громадської ради керівник органу може покласти здійснення  функцій  секретаря  громадської  ради  на представника органу.

7.  Засідання громадської ради

     7.1.Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше, ніж один раз на квартал.

      7.2. Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за

ініціативою  голови  громадської ради, керівника органу або однієї третини  загального  складу її членів.

      7.3. Повідомлення  про скликання засідань громадської ради, у тому числі  позачергових,  доводяться  до  відома  кожного  її члена шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному  веб-сайті  органу.

      7.4. Засідання громадської  ради  є  правомочним,  якщо  на  ньому присутні  не менш як половина її членів від загального складу.

      7.5. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

     7.6.У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу міський голова, його заступники або інший уповноважений представник органу.

      7.7.За запрошенням  голови  громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

      7.8.Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

   7.9.Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органом.

    7.10.Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

     7.11.Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

      7.12.На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників органу в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

   7.13.Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб

8. Інформування про діяльність громадської ради, матеріально-технічне забезпечення громадської ради

      8.1.Громадська рада інформує  орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

      8.2.Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу в рубриці "Громадська рада".

        8.3.Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.  

            8.4.Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 

шаблоны joomla недвижимость