На сайті 23 гостей та відсутні користувачі

Жителю міста Громадська рада Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Нововолинської міської ради

Положення про громадську раду при виконавчому комітеті Нововолинської міської ради

Створено: Середа, 04 травня 2011, 09:33
Перегляди: 736
Поділитися

Погоджено

Міський голова

В.Б. Сапожніков

09.01.2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при виконавчому комітеті Нововолинської міської ради

1. Громадська рада  при виконавчому комітеті  Нововолинської міської ради (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні місцевим самоврядуванням, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями громадської ради є: створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні місцевим самоврядуванням; здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади; сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає міськвиконкому пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

2) готує та подає міськвиконкому пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає міськвиконкому обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань місцевого самоврядування у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням міськвиконкомом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає міськвиконкому інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи  ( комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від міськвиконкому проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

      Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщені органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом відкритого рейтингового голосування за кандидатури, які погодилися брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу громадської ради - одна каденція виборних органів місцевого самоврядування.

     До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради міська рада утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

     Якщо при органі влади вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

      До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та міськвиконкому.

      Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів міськвиконком в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційномувеб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

    Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

     До заяви додаються: рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності); біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства; копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства; інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

     За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що міськвиконком повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

    Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

   Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради виконавчий комітет оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. Міськвиконком затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі: систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази); повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді; скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради; неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним; подання членом громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом відкритого рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом відкритого рейтингового голосування.

   Головою громадської ради не може бути обрано посадову   особу органу державної влади. Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

12. Голова громадської ради: організовує діяльність громадської ради; скликає та організовує підготовку та проведення її засідань; підписує документи від імені громадської ради; представляє громадську раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації; може брати участь у засіданнях міськвиконкому.

13. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю  виконавчого комітету міської ради, який не є членом громадської ради.

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою половини від  загального складу її членів.

   Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

   У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник міськвиконкому. За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

    Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду міськвиконкомом.

  Рішення міськвиконкому, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує міськвиконком та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює міськвиконком.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.