На сайті 65 гостей та відсутні користувачі

Міська влада МІСЬКА РАДА Регламент Нововолинської міської ради сьомого скликання

Регламент Нововолинської міської ради сьомого скликання

Створено: Понеділок, 18 січня 2016, 10:49
Перегляди: 1412
Поділитися

РЕГЛАМЕНТ

Нововолинської міської ради сьомого скликання

Розділ перший

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1.Нововолинська міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста і здійснює  від  її  імені та в її інтересах функції і повноваження , визначені Конституцією       України, Законом України «Про місцеве    самоврядування в Україні» та         іншими законами.

1.2.Міська рада, міський голова, виконком міської ради, відділи, управління та       інші створювані міською радою виконавчі органи діють за принципом розподілу повноважень у порядку та межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в   Україні» та іншими законами.

1.3.Основними принципами діяльності міської ради і її виконавчих органів є       законність, гласність, колегіальність, поєднання місцевих і державних інтересів. Рада  здійснює свою діяльність у взаємодії з громадськими  організаціями та трудовими колективами  підприємств і організацій усіх форм власності, розташованих на території міста. Рада і її виконавчі органи систематично інформують населення про свою діяльність шляхом громадських слухань, регулярних виступів депутатів міської ради, працівників виконкому, його відділів і управлінь в трудових колективах та за місцем проживання населення, а також через пресу, радіо і телебачення.

1.4.Здійснення міською радою своїх повноважень будується на основі активної участі в її роботі кожного депутата. Депутати здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Депутатам міської ради забезпечуються умови для безперешкодного і ефективного здійснення їх прав і обов’язків відповідно до Конституції України, Законів України «Про  місцеве самоврядування в Україні» та “Про статус депутатів місцевих рад”, «Про доступ до публічної інформації» та інших законів.       

1.5.Діяльність міської ради здійснюється відповідно до перспективного      квартальних планів, затверджених радою. Ці плани служать основою для       перспективного та поточного планування  роботи постійних комісій ради,       виконавчих органів міської ради; проекти планів роботи міської ради        розробляються за участі секретаря ради та голів постійних комісій.

1.6.Регламент міської ради приймається міською радою не пізніш як на другій сесії   міської ради, зміни і уточнення до нього можуть вноситись радою за       ініціативою   постійних комісій або депутатів ради.

Розділ другий

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

2.1.Виконавчими органами міської ради є її виконавчий комітет, відділи,       управління та  інші створювані для виконавчих функцій органи. Міська рада       може прийняти рішення   про розмежування повноважень між її виконавчими      органами та міським головою.

2.2.Виконавчі органи міської ради підконтрольні і підзвітні раді, а з питань      здійснення делегованих їм повноважень  виконавчої влади - також       підконтрольні вищестоящим  органам виконавчої влади.

2.3. Виконавчий комітет утворюється радою на строк її повноважень. Кількісний і персональний склад затверджується радою за  пропозицією міського голови. Працює виконавчий комітет згідно з  регламентом, затвердженим рішенням цього  органу. 

2.4. Структурні підрозділи виконавчого комітету у своїй   діяльності керуються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідними Положеннями, затвердженими  міською радою та іншими законами.

Розділ третій

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

3.1. Міський голова обирається територіальною громадою міста на основі      загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування       і здійснює свої повноваження на постійній основі. Він є головною посадовою      особою територіальної громади міста, очолює міську раду та її виконавчий        комітет, головує на їх засіданнях.

3.2. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує перед територіальною      громадою на відкритій зустрічі з громадянами та на вимогу не менше       половини депутатів міської ради зобов’язаний прозвітувати перед радою про      роботу виконавчих органів ради у  будь-який визначений ними термін.

3.3. Умови оплати праці міського голови та його заступників встановлюються міською радою на початку повноважень новообраної міської ради і діють до закінчення повноважень міської ради та міського голови.

                 

Розділ четвертий

МІСЬКА РАДА

            Загальний склад ради визначається відповідно до пункту 3 статті 16 Закону України «Про місцеві вибори». Строк повноважень визначається Конституцією України.

4.1. Сесія міської ради

                Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних  засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.             Перша сесія міської ради скликається міською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

 Наступні сесії міської ради скликаються міським головою, а у інших випадках  – в спосіб, передбачений діючим законодавством.

Кожне пленарне засідання міської ради сьомого скликання розпочинається та закінчується  виконанням Державного Гімну України. 

    Пленарні засідання  ради веде міський голова, а у  разі його  відсутності - секретар ради. Доповіді, співдоповіді, інформації виголошуються державною мовою.

    Сесія міської ради є правомочною, якщо у її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. У разі відсутності  встановленої кількості депутатів за розпорядженням міського голови проведення сесії переноситься на інший час. При цьому вживаються необхідні заходи щодо забезпечення кворуму депутатів.

    Сесії міської ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

    Ранкові пленарні засідання міської ради, як правило, проводяться з 10.00  до 13.00 год., вечірні – з 14.00 до 18.00 год. з  перервою на  20 хв. після двох годин роботи. На кожному засіданні сесії можна прийняти окремий графік роботи. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію,  розпочинається          за  півгодини    до початку пленарного засідання.

    Порядок денний сесії затверджується на сесії більшістю голосів депутатів.  

    На початку  кожного робочого дня пленарного засідання в його порядок  денний включаються депутатські запити, внесені депутатами і депутатськими групами у письмовій чи усній формі, а наприкінці кожного робочого дня може   виділятись час для обговорення питання “ Різне”, до якого відносяться повідомлення, оголошення, довідки, запитання  та інша інформація депутатів та запрошених.

    На пленарному засіданні  міської ради  надається час в розмірі, запропонованому  головуючим і затвердженому  радою шляхом         голосування:

 для доповідей – до 30 хвилин;

 для співдоповідей – до 15 хвилин;

 для виступу в дебатах, а також для  заключного слова –  до 7 хвилин,

 для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, повідомлень,    

 довідок та інше  – до 3 хвилин.

    Головуючий може в необхідних випадках за згодою міської ради         продовжити час для виступу. При обговоренні того чи іншого питання депутат   має право брати слово не більше двох разів.

    Депутат вправі у будь-який час попросити слова по процедурі ведення сесії.

    Під час пленарного засідання головуючий забезпечує дотримання регламенту, порядок у залі,  створює рівні можливості депутатам в обговоренні питань. Він не має  права  втручатися у виступи депутатів та коментувати їх.

    Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він        виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської         етики. Якщо депутату попередньо робилося з цього приводу зауваження         головуючим, то останній вправі позбавити його слова на період обговорення         цього питання.

    Головуючий має право брати участь у виступах в обговоренні питань на  загальних засадах. На час свого виступу він доручає виконання обов’язків         головуючого секретареві сесії.

    Міська рада для ведення протоколу сесії обирає секретаріат сесії, для         підготовки і редагування рішення ради в разі необхідності – редакційну         комісію з числа депутатів ради. Для  встановлення результатів голосування з         питань, які вносяться на  розгляд міської ради, на початку кожної сесії         обирається лічильна група в кількості трьох депутатів, присутніх на         пленарному засіданні.            

     Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради..  

    Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситись міським      головою, постійними комісіями, депутатами міської ради, виконавчим комітетом ради.  Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».     

    Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради (18 голосів). При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні  ради, і враховується його голос. 

     Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття  може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради із   обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно      розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і       підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів (23 голоси) від           загального складу ради, воно набирає чинності.

    Рішення ради приймаються  відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

    Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках,  передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

    Для проведення таємного голосування і визначення його результатів міська рада відкритим голосуванням обирає з числа депутатів   лічильну комісію, попередньо визначившись щодо її кількості. Лічильна комісія встановлює порядок та забезпечує проведення таємного голосування.           

    На сесії ради за вимогою більшості присутніх на засіданні депутатів може проводитись поіменне голосування. Результати поіменного голосування заносяться у протоколи сесії і публікуються у пресі.  

    Рішення ради нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цього рішення у дію.  Оприлюдненням рахується дата публікації прийнятого радою рішення на сайті міської ради або в міській газеті “Наше місто”, або у інший спосіб, визначений радою.

    Протоколи сесій міської ради готують члени секретаріату і працівники організаційного відділу протягом 10-ти робочих днів після закінчення пленарного засідання ради і підписують головуючим на сесії.

Протокол сесії міської ради підлягає оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня його підписання.Рішення ради протягом 5-ти робочих днів після закінчення пленарного засідання працівники організаційного відділу подають на підпис головам постійних комісій та головуючому на сесії. Після підписання рішень вони підлягають оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів.Рішення міської ради працівники організаційного відділу та виконавці уп’ятиденний строк розмножують та надсилають адресатам згідно з переліком розсилки.

    Стилістичне редагування рішень з урахуванням зауважень і пропозицій депутатів проводиться міським головою, при його відсутності – секретарем ради, а при необхідності -  редакційною комісією.   

    В роботі сесій міської ради мають право брати участь народні депутати  України, депутати обласної ради; на сесії можуть запрошуватись представники трудових колективів різних форм власності, політичних партій, громадських об’єднань, представники засобів масової інформації.

    Запрошені на сесію не повинні висловлювати свого ставлення до виступів аплодисментами, вигуками та іншими діями.

    Депутатам міської ради надається пріоритет у виступах перед запрошеними на сесію.

    З метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності міська рада може здійснювати їх акредитацію.    

          

  

4.2. Порядок підготовки питань, які вносяться на розгляд міської ради

    При підготовці питань, що вносяться на розгляд міської ради, може проводитись аналіз чи необхідна перевірка стану справ у структурних підрозділах виконкому, на підприємствах, в установах та організаціях міста, а також забезпечується вивчення зауважень і пропозицій виборців, враховується думка громадських організацій тощо.

    Доповіді, довідкові матеріали  і проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд ради, готуються виконавчим комітетом, постійними комісіями, комісіями по підготовці питань, утвореними радою чи її виконавчим комітетом, окремими працівниками  виконкому, депутатами міської ради. Проекти рішень ради не повинні перевищувати, як правило, 3-4 сторінки машинописного тексту (без додатків), мають бути кваліфіковано і грамотно підготовленими, з чітким викладом суті питання, визначенням конкретних заходів, строків реалізації, виконавців та осіб, які здійснюють контроль, відповідати чинному законодавству. На кожному проекті рішення ради вказуються прізвище і номер телефону виконавця. Особа, що готувала проект рішення, візує перший примірник документа, а також здійснює фактичний контроль за виконанням прийнятого рішення, якщо в тексті документа відсутні додаткові відомості про це, аж до зняття даного документа з контролю. Загальний контроль за виконанням рішень ради та зняттям їх з контролю здійснюють організаційний відділ виконкому та голови постійних комісій ради. Крім виконавця, проект рішення ради візують начальник відділу правової роботи та житлових питань  виконкому, секретар міської ради,  голови постійних комісій, заступник, який згідно із своїми функціональними обов’язками, відповідальний за роботу галузі, всі зацікавлені особи та начальник фінансового управління, якщо порушуються фінансові питання.

     Проекти рішень ради підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами виконкому, у разі потреби – з іншими заінтересованими органами та організаціями. Довідки та інформації візуються виконавцями. Контролює підготовку проектів рішень міської ради секретар міської ради.

    Разом з проектом  рішення ради виконавець обов’язково передає організаційному відділу виконкому список осіб, яких необхідно запросити на пленарне засідання ради на час його обговорення, та  перелік організацій для здійснення розсилки даного документа. Розмножує проекти рішень ради виконавець, який готував проект та організаційний відділ виконкому, розсилає - організаційний та загальний відділи виконкому.

     Проекти рішень міської ради, інші документи і матеріали з питань, що вносяться на розгляд ради, мають бути підготовлені для ознайомлення  депутатів не пізніш як за 5 днів до відкриття сесії або за 1 день до позачергової сесії.

    Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»матеріали та документи, подані на розгляд ради з порушенням строків, а також з питань, які не були вказані у розпорядженні міського голови про

скликання сесії міської ради, не включаються у порядок денний пленарного засідання ради. 

    Доповіді, довідкові матеріали і проекти рішень, що вносяться на розгляд ради виконавчим комітетом або постійною комісією,  попередньо розглядаються  відповідно виконавчим комітетом або постійною комісією ради .

    Проекти  рішень міської ради подаються виконавцями в електронному вигляді та на паперових носіях  в організаційний відділ виконкому не пізніш як за 22 робочих дні  до дати пленарного засідання ради. Проекти рішень міської ради оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.Депутати ради знайомляться з їх змістом за особистою ініціативою на сайті міської ради,  на засіданні постійних комісій та на дні депутата. У випадку наявності електронної адреси депутатам міської ради проекти рішень надсилатимуться у електронному вигляді.

    Пропозиції і зауваження до проектів рішень ради, висловлені на засіданнях постійних комісій, вносяться головою постійної комісії на пленарному засіданні і враховуються головуючим і депутатами при голосуванні за той чи інший проект в ході пленарного засідання ради.

4.3. День депутата

     Присутність депутатів міської ради на дні депутата є обов’язковою.

    Між днем депутата і  пленарним засіданням ради має бути не менше одного вільного робочого дня. На дні депутата передбачається навчання депутатів міської ради та ознайомлення їх:

1)     із змінами та доповненнями до актів чинного законодавства;

2)     з практичною діяльністю підприємств, організацій та установ міста безпосередньо на місцях при підготовці питань для розгляду на сесії;

3)     з передовим досвідом депутатської діяльності;

4)     з проектами основних рішень ради, які потребують попереднього обговорення.

    День депутата проводиться не рідше одного разу на квартал. Підготовку проведення дня депутата проводить секретар міської ради з врахуванням пропозицій  постійних комісій.

4.4. Постійні комісії міської ради

    Постійні комісії міської ради здійснюють повноваження, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, Положенням про постійні комісії, затвердженим міською радою.

    Міська рада  утворює постійні комісії і обирає їх персональний склад, враховуючи бажання, фахову освіту, досвід роботи депутатів відповідно до кількісного складу : 

  

-         з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав людини, законності, діяльності ЗМІ, правопорядку та протидії корупції;

-         з питань торгівлі та побуту, освіти, культури, релігії та діяльності громадських організацій та інноваційних технологій;

-         з питань соціального захисту населення, охорони праці, материнства і дитинства, охорони  здоров’я та екології;

-         з питань транспорту, зв’язку, комунального господарства, будівництва та земельних відносин;

-         планово-бюджетна комісія, з питань соціально-економічного розвитку,промисловості, підприємництва та впровадження нових форм господарювання;

-         з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

    Функціональна спрямованість даних комісій визначена Положенням про постійні комісії міської ради.

4.5. Тимчасові контрольні комісії міської ради

    Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з  конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

    При утворенні такої комісії рада своїм рішенням визначає назву комісії, її завдання та персональний склад, якщо за це рішення проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

    Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

4.6. Депутат міської ради

 
    Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої сесії (з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською виборчою комісією) і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата міської ради.
    Депутат міської ради виражає і захищає інтереси територіальної громади міста та виконує її доручення в межах своїх повноважень, наданих законом,   бере активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради, за винятком секретаря міської ради.
    Депутат міської ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів, у своїй діяльності він керується Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “ Про статус депутатів місцевих рад”. Депутат міської ради має право на:    
-         депутатське запитання;
-         депутатське звернення;
-         
-         депутатський запит;
-         брати участь у роботі будь якої комісії міської ради з правом дорадчого голосу;
-         невідкладний прийом посадовими особами органів міської та селищної рад,  керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, з питань депутатської діяльності.
    Депутат міської ради у випадку неможливості особистої участі у роботі постійної комісії, засіданні дня депутата та пленарному засіданні сесії міської ради повинен повідомляти секретаря міської ради або організаційний відділ виконкому про причину відсутності особисто за 2 дні до засідань. 
 
4.7. Планування роботи міської ради
 

   Планування роботи є одним із засобів організаційного забезпечення діяльності міської ради. Перспективний (квартальний) план роботи ради   включає:

-         перелік основних питань, що вносяться на розгляд міської ради на її пленарному засіданні, в тому числі постійних комісій;

-         перелік вхідних документів, рішень ради, що розглядатимуться в порядку контролю і перевірки їх виконання на пленарних засіданнях ради, постійних комісій, а також на нарадах при міському голові та його заступниках;

-         перспективні питання розвитку господарства міста.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

    При потребі впродовж своїх повноважень міська рада може вносити зміни та доповнення до цього регламенту у зв’язку із можливими змінами законодавчих, нормативних та інших актів тощо.

    Організаційний відділ виконкому у разі звернення депутатів надає їм методичну,  практичну та організаційну  допомогу.