На сайті 29 гостей та відсутні користувачі

> Управління соціального захисту населення ТЕРЦЕНТР П О Л О Ж Е Н Н Я про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) виконавчого комітету Нововолинської міської ради

П О Л О Ж Е Н Н Я про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) виконавчого комітету Нововолинської міської ради

Створено: П'ятниця, 03 лютого 2017, 15:51
Перегляди: 460
Поділитися

 

     1.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Нововолинської міської ради (далі — територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає  Нововолинська  міська рада.

      Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання .  

       Діяльність  територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності  субєктів, що надають соціальні послуги.

2.Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим положенням про територіальний центр соціального обслуговування 9надання соціальних послуг) виконавчого комітету Нововолинської міської ради, розробленим відповідно до типового положення.

3.Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

4. На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:        громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

         громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою ( і мають на утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

5.Територіальний центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

6. Положення про територіальний центр, його структура  за пропозицією управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради, погодженою відповідно з директором департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, затверджується рішенням сесії Нововолинської міської ради .

 Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує начальник  управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради – головний розпорядник коштів .

7. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінсоцполітики, контроль за забезпеченням його діяльності — департамент соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг — управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради .

  Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами органу виконавчого комітету Нововолинської міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

8. Основними завданнями територіального центру є:

 виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього  положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг ;

  забезпечення якісного надання соціальних послуг ;

  установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення.

9. До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:

   відділення соціальної допомоги вдома;

   стаціонарного догляду для постійного  проживання;

            відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

10. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Нововолинським міським головою  за пропозицією начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради , погодженою відповідно з директором департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації.

         Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п’ять років.

11.Директор територіального центру:

          1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг. визначає ступінь відповідальності працівників;

         2) затверджує посадові обов’язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

         3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4) подає виконавчому комітету Нововолинської міської ради пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат територіального центру;

5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

7) проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

 8) придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

 9)  придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

10) підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

11)  призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

         12) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

         13) розробляє і подає на затвердження виконавчому комітету Нововолинської міської ради проект положення про територіальний центр;

         14) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

12. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення , інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

13. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються  виконавчим комітетом Нововолинської міської ради .

Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

14. Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

 У територіальному центрі може утворюватись мультидисциплінарна команда відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Мінсоцполітики.

15. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього  положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

16. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.

         17. Територільний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи та бланки.

Директор терцентру                                                                        В.М.Журавська